Status

Poniedziałek, 10 lutego 2014

Status prawny „Polskiego Radia” - S.A. jako nadawcy publicznego został określony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zgodnie, z którym jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.

Szczegółowe postanowienia dotyczące statusu prawnego, przedmiotu działalności, władz oraz gospodarki finansowej Spółki określa Statut Spółki „Polskie Radio” - S.A.

« wstecz


Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85;
wpis do rejestru przedsiebiorców KRS przez Sa Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydziała Gospodarczy,
KRS pod nr 0000017753;
NIP 521-04-14-265;
wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł - wpłacony w pełnej wysokości